REPORTAASI 2020
REPORTAGE 2020

JANNE KÖRKKÖ

 

Janne Körkkö on työskennellyt noin 10 vuotta lehdille ja järjestöille. Tällä hetkellä Körkkö toimii kuvaajana Ylellä. Körkön työ dokumenttikuvaajana jatkuu ja seuraava projekti suuntautuu Irakiin. Körkkö on iloinen, että hän voi tehdä Ylen uutistyön ohella myös omia projekteja.

TUOMARISTON PERUSTELUT

”Sarjasta välittyy voimakas inhimillinen lämpö. Kuvaaja on päässyt lähelle kuvattaviaan ja löytänyt vahvoja ihmisiä keskellä kaaosta. Sarja näyttää kuinka maailmassa tapahtuu paljon muutakin kuin sillä hetkellä mediassa esiin nostetut asiat. Sarja on visuaalisesti vahva.”

Kuvat ovat Bagdadin mielenosoitusten ja Korona eristykseen siirtyvän kaupungin tilanteesta. Mielenosoitukset ovat pahimmillaan on kuin sotaa, jossa mistään ei voi olla varma. Pysäytin ihmiset ja kuvasin rauhalliset potretit koaksen keskellä. Kysyin kysmyksen: miten sinulla /teillä menee. Bagdadin mielenosoitukset ja koronan vaikutukset. Mielenosoittaja savuisella kadulla, lähellä Tiger-joen siltaa. Hän on haavoittunut vatsaan muutama viikko aikaisemmin veitsen iskusta. Mies haluaa pysyä nimettömänä, koska menetettävää on liikaa. Liian monta ystävää on kadonnut, mies sanoo. Vastapuolet eivät päässeet sopimukseen ehdoista. Mielenosoittajat olisivat halunneet hallita siltaa.

Baghdad protests and the effects of the corona. The protester on Smoky street, near the bridge of the Tiger River. He has been wounded in the stomach a few weeks earlier by knife attack. Man wants to remain Anonymous because there is too much to lose. Too many friends have disappeared, the man says. The counterparties could not reach an agreement on concessions. Protesters would have wanted to take control of the bridge.

Korona eristykset jatkuvat Bagdadissa. Kaksi jengiläistä istuu teltassaan. Jengien nimet: Korppi ja Rotta. Korpin kylkiluut olivat vaurioituneet pahasti, militia joukot olivat hakanneet hänet. Hänen kätensä kertovat kovasta ja vaarallisesta elämästä. He ovat olleet mielenosoituksissa ensimmäisestä päivästä lähtien.

Korona isolations continue in Baghdad. Two gang members are sitting in their tents. Gang names: Raven and Rat. The raven’s ribs had been badly damaged, beaten by militia forces. His hands tell of a hard and dangerous life. They have been in protests since day one.

Mielenosoitukset ja Korona eristykset jatkuvat Bagdadissa. Päivällä kudulla on rennompaa vaikka ihmiset ovatkin lähellä etulinjaa. Betoni pilarin takana on rauhallisempaa nauttia pienistä hetkistä. Tuk-tuk on valmis toimimaan, jos jotain tapahtuu.

Demonstrations and Korona isolations continue in Baghdad. During the day, the street is more relaxed even though people are close to the front line. The concrete behind the pillar is calmer to enjoy small moments. Tuk-tuk is ready to act if something happens.

Bagdadin mielenosoitukset ja korona eristykset jatkuvat. Marwan(vasen)Hafith(kesk), Baraa( Amnar(vikea). Miehet ovat työskennelleet ensiaputeltoilla mielenosoitusten ensimmäisistä päivistä saakka. Tulimme mielenosoitukseen, koska muutoksen on tultava. Tilanne on sietämätön. Marwan haavoittui samana päivänä vatsaan.

Demonstrations in Baghdad and the isolation of Korona continue. Marwan (left) Hafith (middle), Baraa (Amnar (vikea). Men are worked in first aid tents from the first demonstrations days. We came to the demonstration because of change must come. The situation is intolerable. Marwan was wounded in the same on the stomach.

Bagdadin mieleosoitukset ja korona eristykset jatkuva. Ihmisiä yritetään karkoittaa Tahrir-aukiolta. Poika seisoo etulinjassa betonibilareiden takana ja latailee marmori asetta. Nuoret ottavat turhan paljon riskejä kaduilla. Heitä on kuollut useita lyhyen ajan sisällä.

Baghdad demonstrations and Korona isolations ongoing. Attempts are being made to expel them from Tahrir Square. The boy stands in the front line behind the concrete pillars and loads a marble gun. Young people take unnecessary risks on the streets. Several of them have died in a short time.

Bagdadin mielenosoituksen ja korona eristykset jatkuvat. Ihmiset viettävät aikaa ja kohottavat kadulla tanssimalla ja juhlia. Nuori mies hyppää korkeuksiin villin ja nopean musiikin tahdissa. Epätoivo on asia, joka tulee ensin mieleen. Ihmiset haluavat perusoikeuksia, ja siksi kaiken ikäiset ihmiset pysyvät aukiolla. Protesteistä on tullut velvollisuus kaikenikäisille.

Demonstrations in Baghdad and the isolation of Korona continue. People spend time and uplift together on the street by dancing and celebrating. A young man jumps to heights, at the pace of wild and fast music. Despair is the thing that it comes to mind first of all. People want fundamental rights, and that’s why people of all ages stay on the square. Protests have become a duty for all ages.

Bagdadin mielenosoitukset ja korona eristykset jatkuvat. Amjad Al-Harbi (28) on kuvajournalisti. Hän menetti jalkansa pommi-iskussa vuonna 2016 Mosulissa. Amjad sanoo: Tarvitsemme paremman tulevaisuuden. Tilanne on kauhistuttava, ihmisillä ei ole mitään. Hallituksen joukot ovat hirvittäviä teurastajia ja terroristeja. Olemme vain siviilejä, jotka tarvitsevat perusoikeuksia. Olen menettänyt paljon Irakin takia korvaus siitä ei ole mitään.

Demonstrations in Baghdad and the corona isolation continue. Amjad Al-Harbi (28) is a photojournalist. He lost his leg in a bomb attack in 2016 in Mosul. He has been following developments since the autumn.Amjad says: We need a better future. The situation is appalling, people have nothing. Government forces, are monstrous butchers and terrorists. We are just civilians who need fundamental rights. I’ve lost a lot because of Iraq, the compensation for that is nothing.

Bagdadin mielenosoitukset ja eritykset jatkuvat. Kaverit istuvat betoniseinän takana etulinjassa. Seinän takana on helpompaa nauttia pienistä hiljaisista hetkistä. Kaikki asiat muuttuvat todella omituisesti. Päivän aikana 8 ihmistä on loukkaantunut todella pahasti. Miehet kertovat että Korona eritykset vaikeuttavat elämää todella paljon.

Demonstrations and secretions in Baghdad continue. The guys are sitting behind a concrete wall in the front line. Behind the wall, it is easier to enjoy small quiet moments. All things change really weirdly. During the day, 8 people have been injured really badly. Men say that Korona secretions make life really hard.

Abdul-Kareem (63) työskenteli ilmavoimissa ja on nyt eläkkeellä. Hänen poikansa ovat kuolleet. Hän tuli tukemaan ihmisten pyrkimyksiä parantaa yhteiskuntaa. Ihmisillä ei ole työpaikkoja, koulutusta, vain korruptio vie kaiken toivon. Nyt korona eritys uhkaa meidän pyrkimyksiä todella pahasti.

Abdul-Kareem (63) worked in the Air Force and is now retired. His sons are dead. He came to support people’s efforts to improve society. People have no jobs, no education, only corruption takes all hope. Now the Korona secretion is threatening our efforts really badly.

Nuori mielenosoittaja nimeltä Muhammad Firas (18) Hän kärsii leukemiasta. Hän perusti järjestön, joka pyrkii tukemaan ja auttamaan samassa tilanteessa olevia nuoria. Hän on arvostettu nuori mies. Hänen hoidonsa on keskeytetty Corona-epidemian vuoksi, ja tulevaisuus näyttää hyvin epävarmalta. Nuori mies ilman työtä ja haluaa muutosta.

A young protester named Muhammad Firas (18) He suffers from leukemia. He founded the organization, which seeks to support and help the young people in the same situation. He is a highly regarded young man. His treatments have been suspended due to the Corona Epidemic, and the future looks very uncertain. A young man without a job and wants a change.