Olemme ammattimainen yhdistys, jolla on yhteiskunnallista painoarvoa. Toimintamme parantaa alan tekijöiden hyvinvointia.

Kuvaajien asialla jo vuodesta 1947

Suomen kuvajournalistit ry on ammattimaisten kuvajournalistien ja dokumentaarisen kuvan kuvaajien yhdistys.

Yhdistys tunnettiin aiemmin nimellä Suomen lehtikuvaajat ry. Nimi muutettiin paremmin nykyistä mediakenttää vastaavaksi Suomen kuvajournalistit ry:ksi vuonna 2015. Samalla myös yhdistyksen järjestämä Vuoden lehtikuvat -kilpailu muuttui Kuvajournalismikilpailuksi.

Ammattilaisten yhteisö

Suomen kuvajournalistit ry:n jäsenyyden peruste on ammattimainen tekeminen. Voit hakea jäseneksi jos teet kuvajournalismia tai dokumentaarista kuvaa ammattimaisesti. Myös liikkuvan kuvan ammattilaiset ovat tervetulleita yhdistykseen. Jäsenhakemukset käsittelee yhdistyksen hallitus noin kerran kuukaudessa.

Yhdistyksen jäsenmaksu vuonna 2023 oli 110 euroa. Jäsenmaksun suuruudesta päättää yhdistyksen vuosikokous.

 

 

YHDISTYKSEN SÄÄNNÖT

1§ Yhdistyksen nimi on Suomen kuvajournalistit ry. Ruotsinkielinen kirjoitusasu on Finska bildjournalister rf ja englanninkielinen kirjoitusasu The Finnish Association of Photojournalists. Yhdistyksen kotipaikkana on Helsinki, toiminta-alueena koko maa ja virallisena kielenä suomi.

 

2§ Yhdistyksen tarkoituksena on toimia ammattimaiseen kuvajournalistiseen ja dokumentaariseen kuvaukseen erikoistuneiden kuvaajien yhdyssiteenä Suomessa ja edistää edellä mainittujen kuvaajien ammatillista koulutusta ja valvoa jäsentensä etuja.

 

 3§ Yhdistys toteuttaa tarkoitustaan järjestämällä kokouksia, esitelmä- ja luentotilaisuuksia, kursseja, alan kilpailuja ja näyttelyitä. Yhdistys pyrkii toiminnallaan siihen, että kuvajournalistinen ja dokumentaarinen kuvaus on näkyvästi edustettuna Suomessa.

 

 4§ Yhdistyksen jäseneksi pääsee henkilö, jonka hallitus hyväksyy. Jäsenanomukseen tulee liittää työnäytteitä pitkäjänteisestä ja ammattimaisesta kuvajournalistisesta ja, tai dokumentaarisesta työstä. Yhdistyksen opiskelijajäseneksi pääsee henkilö, joka opiskelee alan oppilaitoksessa ja jonka hallitus hyväksyy.

 

 Opiskelijajäsenanomukseen tulee liittää työnäytteitä kuvajournalistisesta tai dokumentaarisesta työstä. Opiskelijan tulee toimittaa todistus opinnoista vuosittain. Opintojen jälkeen opiskelijajäsenen tulee anoa erikseen varsinaista jäsenyyttä. Opiskelijajäsenellä ei ole äänioikeutta yhdistyksen vuosikokouksessa.

 

Vuosikokous määrää sekä varsinaisen että opiskelijajäsenen liittymis- ja vuosimaksun. Hallitus myöntää vapaajäsenyyden sitä perustellusti hakeville jäsenille. Vapaajäsenellä ei ole äänioikeutta yhdistyksen vuosikokouksessa. Yhdistykseen voi liittyä myös kannattavia jäseniä, jotka hallitus hyväksyy. Kannattavat jäsenet suorittavat maksun, jonka suuruuden vuosikokous toimintavuodeksi kerrallaan määrää. Yhdistyksen jäsenyydestä voidaan erottaa henkilö, joka on esiintynyt kuvajournalistien arvoa alentavalla tavalla tai jättänyt jäsenmaksun suorittamatta edellisenä toimintavuotena. Erottaminen tapahtuu hallituksen päätöksellä.

 

 

5§ Yhdistyksen hallituksen muodostavat puheenjohtaja ja neljä (4) varsinaista sekä kaksi (2) varajäsentä. Puheenjohtaja valitaan kahdeksi vuodeksi kerrallaan. Hallitus valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan. Hallitus valitsee myös sihteerin ja taloudenhoitajan.

 

 Hallitus on päätösvaltainen, kun puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja ja kolme (3) jäsentä on läsnä ja kutsu on hallituksen päättämällä tavalla toimitettu kaikille jäsenille. Yhdistyksen nimen kirjoittavat puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja, joko yhdessä tai jompikumpi yhdessä jonkun toisen hallituksen jäsenen kanssa. Hallitus voi myös antaa nimenkirjoitusoikeuden yhdistyksen palveluksessa olevalle henkilölle siten, että hän kirjoittaa nimen yhden hallituksen jäsenen kanssa.

 

6§ Yhdistys kokoontuu epävirallisesti muutamia kertoja vuodessa. Hallituksen tulee järjestää jäsentapaamisia mahdollisuuksien mukaan. Hallitus ilmoittaa kokoontumisista jäsenille pääasiassa sähköpostilla. Yhdistyksen kokoukseen voidaan osallistua hallituksen tai yhdistyksen kokouksen niin päättäessä myös tietoliikenneyhteyden tai muun teknisen apuvälineen avulla kokouksen aikana tai ennen kokousta.

 

 Hallitus on velvollinen kutsumaan koolle yhdistyksen ylimääräisen kokouksen, jos vähintään viisi (5) yhdistyksen jäsentä tai vähintään 1/10 yhdistyksen äänioikeutetuista jäsenistä sitä määrätyn asian johdosta kirjallisesti vaatii. Kokous on kutsuttava koolle neljäntoista (14) vuorokauden kuluessa siitä, kun hallitus on asian käsitellyt. Hallituksen on käsiteltävä asia kolmenkymmenen(30) vuorokauden kuluessa asiasta tiedon saatuaan. Kutsu vuosikokoukseen samoin kuin ylimääräiseen kokoukseen on toimitettava yhdistyksen jäsenille seitsemän (7) vuorokautta ennen kokouspäivää sähköpostitse.

 

 

 

7§ Yhdistyksen vuosikokous pidetään maaliskuussa ja siinä käsitellään seuraavat asiat

 

 Valitaan kokoukselle puheenjohtaja, sihteeri sekä pöytäkirjantarkastaja.

 

 Esitetään hallituksen ja taloudenhoitajan vuosikertomukset sekä tilintarkastajan lausunto, jonka jälkeen päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja taloudenhoitajalle.

 

 Valitaan yhdistyksen puheenjohtaja sekä muut neljä (4) hallituksen varsinaista jäsentä ja kaksi (2) varajäsentä sekä tilintarkastaja. Vaalit suoritetaan yksinkertaisella äänten enemmistöllä. Puheenjohtajan ja hallituksen jäsenten vaali toimitetaan suljetuilla lipuilla, jos joku sitä vaatii. Äänten mennessä tasan, arpa ratkaisee. Kannattavilla jäsenillä, opiskelijajäsenillä ja vapaajäsenillä ei ole äänioikeutta yhdistyksen kokouksissa.

 

Määrätään varsinaisten ja opiskelijajäsenten jäsenmaksun ja liittymismaksun suuruus seuraavaan vuosikokoukseen saakka. Niin ikään määrätään kannattavilta jäseniltä perittävän maksun suuruus seuraavaan vuosikokoukseen saakka.

 

 

 

8§ Yhdistyksen tilit päätetään joulukuun viimeisenä päivänä. Tilit ja muut yhdistyksen hallintoa koskevat asiakirjat on ennen helmikuun 15. päivää annettava yhdistyksen tilintarkastajalle, jonka tulee ennen maaliskuun 15. päivää antaa hallitukselle kirjallinen kertomus toiminnastaan hallinnon ja tilien tarkastuksesta.

 

 

 

9§ Jos yhdistys lakkautetaan tai puretaan, on sen omaisuus käytettävä kuvajournalismin tai dokumentaarisen kuvan edistämiseksi maassa sillä tavoin kuin yhdistyksen purkamisesta päätettäessä määrätään.

 

 

10§ Yhdistyksen toiminnassa on näiden sääntöjen lisäksi noudatettava voimassa olevan yhdistyslain määräyksiä.