Olemme ammattimainen yhdistys, jolla on yhteiskunnallista painoarvoa. Toimintamme parantaa alan tekijöiden hyvinvointia.

Kuvaajien asialla jo vuodesta 1947

Suomen kuvajournalistit ry on ammattimaisten kuvajournalistien ja dokumentaarisen kuvan kuvaajien yhdistys.

Yhdistys tunnettiin aiemmin nimellä Suomen lehtikuvaajat ry. Nimi muutettiin paremmin nykyistä mediakenttää vastaavaksi Suomen kuvajournalistit ry:ksi vuonna 2015. Samalla myös yhdistyksen järjestämä Vuoden lehtikuvat -kilpailu muuttui Kuvajournalismikilpailuksi.

Ammattilaisten yhteisö

Suomen kuvajournalistit ry:n jäsenyyden peruste on ammattimainen tekeminen. Voit hakea jäseneksi jos teet kuvajournalismia tai dokumentaarista kuvaa ammattimaisesti. Myös liikkuvan kuvan ammattilaiset ovat tervetulleita yhdistykseen. Jäsenhakemukset käsittelee yhdistyksen hallitus.

 

YHDISTYKSEN SÄÄNNÖT

1§ Yhdistyksen nimi on Suomen kuvajournalistit ry. Ruotsinkielinen kirjoitusasu on Finska bildjournalister rf ja englanninkielinen kirjoitusasu The Finnish Association of Photojournalists. Yhdistyksen kotipaikkana on Helsinki, toiminta-alueena koko maa ja virallisena kielenä suomi.

2§ Yhdistyksen tarkoituksena on toimia ammattimaiseen kuvajournalistiseen ja dokumentaariseen kuvaukseen erikoistuneiden kuvaajien yhdyssiteenä Suomessa ja edistää edellä mainittujen kuvaajien ammatillista koulutusta ja valvoa jäsentensä etuja.

3§ Yhdistys toteuttaa tarkoitustaan järjestämällä kokouksia, esitelmä- ja luentotilaisuuksia, kursseja, alan kilpailuja ja näyttelyitä. Yhdistys pyrkii toiminnallaan siihen, että kuvajournalistinen ja dokumentaarinen kuvaus on näkyvästi edustettuna Suomessa.

4§ Yhdistyksen jäseneksi pääsee henkilö, jonka hallitus hyväksyy ja jota ainakin 2 (kaksi) yhdistyksen jäsentä suosittelee. Jäsenanomukseen tulee liittää työnäytteitä pitkäjänteisestä ja ammattimaisesta kuvajournalistisesta ja, tai dokumentaarispohjaisesta työstä. Yhdistyksen opiskelijajäseneksi pääsee henkilö, joka opiskelee kuvausta alan oppilaitoksessa ja jonka hallitus hyväksyy.

Opiskelijajäsenanomukseen tulee liittää työnäytteitä kuvajournalistisesta tai dokumentaarisesta työstä. Opiskelijan tulee toimittaa todistus opinnoista vuosittain. Opintojen jälkeen opiskelijajäsenen tulee anoa erikseen varsinaista jäsenyyttä. Opiskelijajäsenellä ei ole äänioikeutta yhdistyksen vuosikokouksessa.

Vuosikokous määrää sekä varsinaisen että opiskelijajäsenen liittymis– ja vuosimaksun.

Hallitus myöntää vapaajäsenyyden sitä perustellusti hakeville jäsenille. Vapaajäsenellä ei ole äänioikeutta yhdistyksen vuosikokouksessa.

Yhdistykseen voi liittyä myös kannattavia jäseniä, jotka hallitus hyväksyy. Kannattavat jäsenet suorittavat maksun, jonka suuruuden vuosikokous toimintavuodeksi kerrallaan määrää.

Yhdistyksen jäsenyydestä voidaan erottaa henkilö, joka on esiintynyt kuvajournalistien arvoa alentavalla tavalla tai jättänyt jäsenmaksunsa suorittamatta edellisenä toimintavuotena. Erottaminen tapahtuu hallituksen päätöksellä.

5§ Yhdistyksen hallituksen muodostavat puheenjohtaja ja kuusi (6) varsinaista sekä kolme (3) varajäsentä. Varajäsenet valitaan vuodeksi kerrallaan ja puheenjohtaja ja varsinaiset jäseneet kahdeksi vuodeksi kerrallaan. Valinta tapahtuu siten, että kolme (3) varsinaista jäsentä on erovuorossa joka vuosi. Hallitus valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan. Hallitus valitsee myös sihteerin ja taloudenhoitajan. Hallitus on päätösvaltainen, kun puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja ja kolme (3) jäsentä on läsnä ja kutsu on hallituksen päättämällä tavalla toimitettu kaikille jäsenille. Yhdistyksen nimen kirjoittavat puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja, joko yhdessä tai jompikumpi yhdessä jonkun toisen hallituksen jäsenen kanssa.

6§ Yhdistys kokoontuu epävirallisesti muutamia kertoja vuodessa. Hallituksen tulee järjestää jäsentapaamisia mahdollisuuksien mukaan. Hallitus ilmoittaa kokoontumisista jäsenille pääasiassa sähköpostilla. Hallitus on velvollinen kutsumaan koolle yhdistyksen ylimääräisen kokouksen, jos vähintään viisi (5) yhdistyksen jäsentä tai vähintään 1/10 yhdistyksen äänioikeutetuista jäsenistä sitä määrätyn asian johdosta kirjallisesti vaatii. Kokous on kutsuttava koolle neljätoista (14) vuorokauden kuluessa siitä, kun hallitus on asian käsitellyt. Hallituksen käsiteltävä asia kolmenkymmenen (30) vuorokauden kuluessa asiasta tiedon saatuaan. Kutsu vuosikokoukseen samoin kuin ylimääräiseen kokoukseen on toimitettava yhdistyksen jäsenille seitsemän (7) vuorokautta ennen kokouspäivää sähköpostitse.

7§ Yhdistyksen vuosikokous pidetään maaliskuussa ja siinä käsitellään seuraavat asiat

Valitaan kokoukselle puheenjohtaja, sihteeri sekä kaksi (2) pöytäkirjantarkastajaa.
Esitetään hallituksen ja taloudenhoitajan vuosikertomukset sekä tilintarkastajan lausunto, jonka jälkeen päätetään tilinpäätöksen vahvistaminen ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja taloudenhoitajalle.
Valitaan yhdistyksen puheenjohtaja sekä muut hallituksen varsinaiset jäsenet (kolme) ja varajäsenet (kolme) sekä kaksi tilintarkastajaa ja heille kaksi varamiestä. Vaalit suoritetaan yksinkertaisella äänten enemmistöllä. Puheenjohtajan ja hallituksen jäsenten vaali toimitetaan suljetuilla lipuilla, jos joku sitä vaatii. Äänten mennessä tasan, arpa ratkaisee. Kannattavilla jäsenilä, opiskelijajäsenillä ja vapaajäsenillä ei ole äänioikeutta yhdistyksen kokouksissa.
Määrätään varsinaisten ja opiskelijajäsenten jäsenmaksun ja liittymismaksun suuruus seuraavaan vuosikokoukseen saakka, niinikään määrätään kannattavilta jäseniltä perittävän maksun suuruus seuraavaan vuosikokoukseen saakka.
8§ Yhdistyksen tilit päätetään joulukuun viimeisenä päivänä. Tilit ja muut yhdistyksen hallintoa koskevat asiakirjat on ennen helmikuun 15. päivää annettava yhdistyksen tilintarkastajalle, jonka tulee ennen maaliskuun 15. päivää antaa hallitukselle kirjallinen kertomus toiminnastaan hallinnon ja tilien tarkastuksesta.

9§ Jos yhdistys lakkautetaan tai puretaan, on sen omaisuus käytettävä kuvajournalismin tai dokumentaarisen kuvan edistämiseksi maassa sillä tavoin kuin yhdistyksen purkamisesta päätettäessä määrätään.

10§ Yhdistyksen toiminnassa on näiden sääntöjen lisäksi noudatettava voimassa olevan yhdistyslain määräyksiä.

JÄSENMAKSU 2020

2020 jäsenmaksu on 110€ varsinaiselta jäseneltä ja liittymismaksu on 40€. Opiskelijan jäsenmaksu on 40€, ei liittymismaksua.